D-kategooria

Brief info

D kategooriasse kuuluvad autod, mis on kavandatud ja valmistastud vedama lisaks juhile rohkem kui kaheksat sōitjat.

D kategooria vōib tulla ōppima,kes on 24 aastat vana ja omab 2 aastat B kategooria juhiluba.

1.Kursus sisaldab teooriatunde ja sõidutunde.

2. Kursuse pikkus on 6 nädalat.

3. Kursuse kogumaht on 60 tundi.

Kursus lõpeb teooriaeksamiga.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituseprogrammide planeerimisel on arvesse võetud  õppijate vajadusi (kogutud tagasisidet toimunud koolitustest) osaluse aktiivsusest, ootustest, meetodite praktilisusest, elukestva õppe strateegiast, lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamisel.
Koolituse käigus saadud tagasiside näitab, mida õppijad on saavutanud, mille vastu suuremat huvi tundnud ja mida juurde küsinud. Koolituse kavandamisel lähtutakse teemadest, eesmärkidest, meetoditest, kus õppija panus tegevusse oleks teadlik ja tooks tulemuse.
Stalker Autokool OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures ja koolituse toimumise ajal kohapeal.

1.7. Õppekavas on sätestatud järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava koostamise alus;
4) õppe eesmärk;
5) sihtgrupp;
6) õppemeetodid;
7) õpiväljundid;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;
15) õppekava kinnitamise aeg.

Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele ja tööandjate vajadustega.
Õppekavade koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadustest ning on väljundipõhised. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardist esitatud nõuetele.Õppekavad kinnitab Stalker Autokool OÜ direktor.

Õppetasu maksmine, tagastamine ja sellest vabastamine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksete graafik, mille alusel tasumine toimub.

Koolituste eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse § 26.

Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse. Juhul, kui Töötukassa tasub koolitusel osaleja eest väiksemas summas, kui on koolituse maksumus, tasub osaleja puudujääva summa ise.
Maksta saab ka autokooli kontoris sularahas.
Tasudes osade kaupa saate ise valida makstava summa suurusjärgu. Kursuse maksumus peab olema kursuse lõpuks täielikult tasutud.

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Stalker Autokool OÜ kontaktisikut e-kirja teel aadressil info@stalkerautokool.ee
Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda järgmisele koolitusele. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse kalendripäeva enne koolituse toimumist tuleb arve tasuda 10% ulatuses või tagastatakse 90%  makstud õppetasust. Stalker Autokool OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti või telefoni teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel tagastatakse osalustasu täismahus või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Stalker Autokool OÜ
SWEDBANK: EE442200221034277798
SEB: EE391010220081195018

NB! Maksekorralduses märkige kindlasti lahtrisse “Selgitus” – õpilase ees- ja perekonnanimi, teise isiku eest tasumisel õpilase isikukood, “D kat” ja arve olemasolul arve numbri.

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda:

Registreeruda saab Stalker Autokool OÜ koduleheküljel oleva registreerimisvormi kaudu. https://stalkerautokool.ee/registreerimine/
Selleks tuleb täita registreerimisvorm vajalike andmetega ning edastada elektrooniliselt. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel.
Registreeruda saab ka e-posti teel info@stalkerautokool.ee
Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja arvesse võttes õppetasu õigeaegset tasumist (registreerumistasu või kogu koolituse hind või esimene osamakse maksegraafikust). Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
Väheste registreerujate korral on Stalker Autokool OÜ õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega.
Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Õppesõiduplats asub aadressil Narva mnt 130 ja õppeplatsi kasutamine on kursuse hinna sees.

  • Koolieksami hind  50 EUR
  • Lisatund 50 EUR/tund (45 min) – lisatunde eest kõigepealt makstakse kooli ja seejärel tehakse lisasõidutunde.

PANGAREKVISIIDID:
Stalker Autokool OÜ
IBAN Swedbank: EE442200221034277798
IBAN SEB: EE391010220081195018

Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil +372 5514497

NB! Aasta lõpuni teooria läbimine ainult internetis!

Kursus algab: 06.07.2021, 03.08.2021, 02.09.2021, 05.10.2021, 02.11.2021, 02.12.2021

Kursuse maksumus: 900€