Veoautojuhi/bussijuhi ametikoolitus – kood 95

Kellele see koolitus on mõeldud?
Veoautojuhile või bussijuhile, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik.
35-tunnise täiendkoolituse saavad teha ka need, kes teevad kutsetunnistust esimest korda ning nende C-kategooria juhtimisõidus on saadud enne 10.09.2009 a. või D-kategooria juhtimisõigus enne 10.09.2008 a.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituseprogrammide planeerimisel on arvesse võetud  õppijate vajadusi (kogutud tagasisidet toimunud koolitustest) osaluse aktiivsusest, ootustest, meetodite praktilisusest, elukestva õppe strateegiast, lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamisel.
Koolituse käigus saadud tagasiside näitab, mida õppijad on saavutanud, mille vastu suuremat huvi tundnud ja mida juurde küsinud. Koolituse kavandamisel lähtutakse teemadest, eesmärkidest, meetoditest, kus õppija panus tegevusse oleks teadlik ja tooks tulemuse.
Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antavatest juhendmaterjalidest.
Stalker Autokool OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures ja koolituse toimumise ajal kohapeal.

1.7. Õppekavas on sätestatud järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava koostamise alus;
4) õppe eesmärk;
5) sihtgrupp;
6) õppemeetodid;
7) õpiväljundid;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;
15) õppekava kinnitamise aeg.

Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele ja tööandjate vajadustega.
Õppekavade koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadustest ning on väljundipõhised. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardist esitatud nõuetele.Õppekavad kinnitab Stalker Autokool OÜ direktor.

Kes peab tegema  35- ja 140-tunnise ametikoolitusi?
35 t ametikoolitus
on mõeldud veoautojuhile või bussijuhile, kelle olemasolev kutsetunnistus muutub või juba on muutunud kehtetuks ning ta soovib seda pikendada. Iga 5 aasta järel on 35 tunnine korduskoolitus kohustuslik. 140 t koolituse peab tegema autojuht, kes teeb ametikoolitust esimest korda ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba.
NB! Alusõppest ehk 140-tunnisest ametikoolitusest on vabastatud need, kelle C-kategooria on välja antud enne 10.09.2009 aastat või D-kategooria enne 10.09.2008 aastat. Nemad võivad teha 35-tunnise täiendkoolituse.

Meie autojuhi ametikoolitused baseeruvad neljal meie kõige tugevamal kompetentsil:
1. Autojuhi töö- ja puhkeaeg + digitaalne sõidumeerik. Täiesti unikaalne õpe Eestis.
2. Veoseohutus – koormate kinnitamine lihtsalt, odavalt, efektiivselt. Uued õppemeetodid.
3. Ecodriving – säästlik sõiduviis rasketehnikaga. Väärtus, mis tähendab otsest rahalist kasu.
4. Liiklusohutus – õpetus ellujäämisest, tervise säästmisest ja teistele eeskujuks olemisest.

Mida 35-tunnisel ametikoolitusel tehakse?
Koolitusprogrammi lõppedes märgitakse uuele juhiloale kood 95, mis on kutselise autojuhi pädevuse sümbol kogu Euroopas. Seda koolitust nimetatakse ametlikult ametikoolituse täienduskoolituseks(35 tundi). Juhiloale kantakse märge kood 95, mis tõendab kogu Euroopas kutselise autojuhi pädevust. 35 tunnine koolitus viiakse läbi 4 päevaga. Koolituse maht tundides: 35 tundi, milles teooria 25 ja praktika 10 tundi. Koolitusel osaleja:
1. omandab kaasajastatud teadmised liiklusalase seadusandluse muudatustest
2. omandab teadmised autojuhi töö- ja puhkeaja korraldamise kohta
3. omandab oskused analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamiseks
4. omandab teadmised koormate kinnitamisest ja veosele liikumise ajal mõjuvate jõudude kohta
5. kaasajastab oma teadmisi säästliku sõidustiili rakendamise kohta.

Mida 140-tunnisel ametikoolitusel tehakse?
Koolitusprogrammi lõppedes märgitakse uuele juhiloale kood 95, mis on kutselise autojuhi pädevuse sümbol kogu Euroopas. Need 140 tundi on tulevase töö jaoks väärtuslik investeering, mis aitab saada tõeliselt heaks autojuhiks – Teadlikuks Kutselikeks Autojuhiks, keda ootavad transpordifirmad nii meil Eestis kui ka välisriikides avasüli tööle. 140t koolituse õppekava on koostatud vastavalt ametikoolituse määrusele alustaja taset ja vajadusi arvestades ja koolituse kestvus on 4 nädalat. Koolituse õppekava:

 1. Töö- ja puhkeaja reeglite süvaõpe. Teooria + praktika
  – Õpime millised on töö-, sõidu ja puhkeaja piirangud ning millistest arvestusperioodides erinevad reeglid on kehtestatud. Õpid tööaja ressurssi efektiivselt planeerima. Õpime kasutama kaasaegseid töö- ja puhkeaja analüüsiprogramme (TachoScan Driver) juhikaartide andmete allalaadimiseks, analüüsiks ja tegevuste planeerimisteks.
 2. Sõidumeerikute (analoog- ja digimeerik) süvaõpe. Teooria + praktika
  – Õpime kasutama salvestuslehega analoogsõidumeerikut ja digitaalset sõidumeerikut. Kasutame õppes ca 12 erinevat sõidumeeriku õppesimulaatorit, mille peal saame turvaliselt harjutada käsitsi tegevuste sissekandeid, planeerimissüsteeme, menüü kasutamist, väljatrükke, sisestamisi jne.
 3. Koormate kinnitamise süvaõpe. Teooria + praktika
  – Õpime koormaid kinnitama kiirelt, odavalt ja tõhusalt. Selleks teeme kõigepealt selgeks veose liikumise ajal tekkivad jõud – hästi lihtsalt ja tavainimese keeles. Seejärel saame seda kõike praktiseerida meie veoseohutuse õppehaagisel ning sõidupraktika ajal. Meil on spetsiaalne ja Eestis ainulaadne veoseohutuse õppehaagis Schmitz Cargobull, millel on peal 95% Schmitzi veoseohutuse tehnoloogiast.
 4. Liiklusohutus. Teooria + praktika
  – Autojuhi töökeskkond asub liikluses, kus võib pidevalt midagi juhtuda – sinust mitteolenevalt. Kuidas tervena koju jõuda? Kuidas kutseline autojuht saab liiklusohutuses olla eeskujuks? Vaatame seda selle nurga alt.
 5. Säästlik sõit – Ecodriving. Teooria + praktika
  – Õpime selgeks säästliku sõidu põhimõtted ning rakendame neid sõidupraktika ajal. Tulemusi saame mõõta koheselt praktika käigus.
 6. Kaitslik juhtimine ja mõtteviis. Teooria + praktika
  – Kuidas ennetada võimalikke õnnetusi? Kutseline autojuht omab laialdaselt kogemusi. Me aitame need kogemused pöörata intuitsiooniks – ehk võimeks näha ette ohtlikke olukordi ja neid ära hoida. See on võimalik, kui seda harjutada!
 7. Transpordi ettevõtlus. Teooria + praktika
  – Õpime selgeks transpordifirma toimimise põhimõtted. Millistel alustel makstakse töötasusid, lähetuskulusid, kuidas tekib veohind, millised dokumendid peavad olema jne. Millised on erialaliidud, ametiühingud, kogukonnad autojuhile, õppimisvõimalused jne. Kuidas toimib logistika, millised on kindlustused.
 8. Suhtlemine – koostöö. Teooria + praktika
  – Õpime, kuidas üksinda ja meeskonnas väärikalt suhelda, teha koostööd logistikute, kontrollijate, laotöötajate, kolleegidega, teiste liiklejatega. Kuidas saada hakkama ja väljendada end tulemuslikult välismaa politseikontrollides, tollis, parklates, logistikakeskustes?
 9. Tehnoloogia, kaasaja sõidukid, haagised, mootorid. Teooria.
  – Õpime millised on kaasaja sõidukit ja millise tehnoloogiaga on need varustatud.
 10. Vastutus, kindlustus. Teooria + praktika.
  – Mis juhtub siis, kui satud liiklusõnnetusse, kaup kahjustub või see varastatakse? Millist kaitset pakuvad erinevad kindlustused ja kuidas käituda juhtumite korral? See on väga oluline info.
 11. Transpordi järelevalve. Politseikontrollid.
  – Transpordis on range järelevalve süsteem. Tehnoülevaatus, politseikontrollid teel, tollis, tööohutuses. Õpetame Sind, kuidas sellest virrvarris hakkama saada.
 12. Autojuhi turvalisus. Kuritegevuse vastu ennetamine. Teooria + praktika
  – Õpetame, kuidas muuta oma elu autojuhina turvalisemaks. Kuritegevus autojuhtide vastu on kasvavas trendis. Õpetame mida teha, et tervena koju jõuda ja millised peaksid olema elementaarsed enesekaitse vahendid ja võtted.
 13. Rahvusvaheline transport, elu-olu.
  – Kuidas hakkama saada pikkadel välisreisidel? Kuidas ööbida sõidukis? Kuidas käib elu parklates? Kuidas suhelda lähedastega? Kuidas hoolitsed enda tervise ja hügieeni eest? Kuidas hoida üleval energiat ja motivatsiooni?
 14. Kaardid. Asukohaotsing. Teooria + praktika
  – Kuidas leida kõige paremal viisil õige sihtkoht? Millised navigatsioonisüsteemid on kasutusel veoautojuhile? Kuidas kasutada paberkaarti?
 15. Autojuhi tööohutus. Teooria + praktika
  – Millised on autojuhi tööga seotud riskid ja kuidas neid vältida? Mida teha tööõnnetuse puhul? Milliseid kaitsevahendeid autojuht peab kasutama?
 16. Autojuhi töö olemus, töötamise režiimid, piirkonnad.
  – Autojuhi töö pole esmaspäevast reedeni 8-17-ni. See on elu suures logistikasüsteemis, mis töötab 24/7. Pead sellega arvestama. Seetõttu on tööd väga erinevad. Kuidas selles süsteemis leida omale sobiv töö? Seda räägivad Sulle transpordifirmade juhid ja külalistena esinema kutsutud autojuhid.
 17. ADR veod. Ohtlike ainete transport. Eriveoste transport.
  – Veoseid on erinevaid. Väga erinevaid. Õpime, kuidas teostada ADR ehk ohtlike ainete vedusid ja erivedusid.
  Koolitusel on grupipraktika, kus me lähme õue ja õpime vajalikke oskusi praktiliselt. Praktikapäeva ülesanded on:

1.Poolhaagise kokku-lahku haakimine. Juhtmete, voolikute ühendamine.
2.Koormate kinnitamine. Erinevad kinnitusviisid ja materjalid.
3. Ratta vahetus.
4. Tutvumine erinevate sõidukitega.
5. Liikumine, tagurdamine, gabariitide tunnetamine.
6. Koorma maha- ja peale laadimine. Laadimisprotsess.
7. Lihtsam tehniline hooldus.
8. Lumekettide paigaldus rehvidele.

Sõidupäeva ülesanded on:

 1. Sõiduks ettevalmistamine.
 2. Sõiduki ja haagise kontroll, kauba ülevaatus.
 3. Sõidumeeriku kasutamine.
 4. Dokumentatsiooni täitmine (CMR).
 5. Sõidu ajal liiklusohutuse, säästliku sõidu, kaitsliku sõidu põhimõtete jälgimine, mõõtmine.
 6. Parklakoht ja paus.
 7. Sõidu lõpetus ja koristus.
 8. Analüüs.

  Eksam:
  1. Teooriaeksam – 50 küsimust.
  2. Praktikaeksam – praktiline ülesanne.
  3. Praktika kokkuvõte ja analüüs juhul, kui praktika 56 tundi on sooritatud transpordiettevõttes.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel osalejatega tuleb igal koolitajal järgida koolitustegevustes täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksit.
Lähtutakse õppija vajadustest, huvidest.
Märgatakse ja arvestatakse täiskasvanute individuaalsusega, teadmiste ning kogemustega. Toetatakse õppijat saavutama püstitatud eesmärke. Austatakse õppija arvamust, konfidentsiaalsust
Stalker Autokool  OÜ kasutab erineva suurusega õpperuume koos vajaliku tehnika ja seadmetega. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õpperuumi valikul arvestatakse, et asukoht oleks hea infrastruktuuriga, ruumid mugavad, puhtad, valgusküllased ja kus on võimalus visualiseerida õpitavat. Laudu ja toole peab olema võimalik soovi korral ümber tõsta . Iga õppija jaoks on piisavalt ruumi. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal, kui koolituse infos ei ole märgitud teisiti. Suuremahulised õppematerjalid saadetakse osalejatele elektroonselt nende e-posti aadressile. Stalker Autokool OÜ tagab igale koolitusel osalejale 15. min kohvipausi.  Kui koolitus on pikem kui 4 ak tundi, siis tagatakse aeg lõunastamiseks (vähemalt 30 min).

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda:

Registreeruda saab Stalker Autokool OÜ koduleheküljel oleva registreerimisvormi kaudu. https://stalkerautokool.ee/registreerimine/
Selleks tuleb täita registreerimisvorm vajalike andmetega ning edastada elektrooniliselt. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel.
Registreeruda saab ka e-posti teel info@stalkerautokool.ee
Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.
Vähemalt 5 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – koolituse ajakava, toimumiskoha aadress ja parkimistingimused, koolituse ajakava jms. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja arvesse võttes õppetasu õigeaegset tasumist (registreerumistasu või kogu koolituse hind või esimene osamakse maksegraafikust). Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.
Stalker Autokool OÜ alustab koolitust, kui koolitusele on registreerunud 10 osalejat. Väheste registreerujate korral on Stalker Autokool OÜ õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega.

Õppetasu maksmine, tagastamine ja sellest vabastamine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksete graafik, mille alusel tasumine toimub.
Koolituste eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse § 26.
Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse. Juhul, kui Töötukassa tasub koolitusel osaleja eest väiksemas summas, kui on koolituse maksumus, tasub osaleja puudujääva summa ise.
Maksta saab ka autokooli kontoris sularahas.
Tasudes osade kaupa saate ise valida makstava summa suurusjärgu. Kursuse maksumus peab olema kursuse lõpuks täielikult tasutud.
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Stalker Autokool OÜ kontaktisikut e-kirja teel aadressil info@stalkerautokool.ee
Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda järgmisele koolitusele. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse kalendripäeva enne koolituse toimumist tuleb arve tasuda 10% ulatuses või tagastatakse 90%  makstud õppetasust. Stalker Autokool OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti või telefoni teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel tagastatakse osalustasu täismahus või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Stalker Autokool OÜ
SWEDBANK: EE442200221034277798
SEB: EE391010220081195018

NB! Maksekorralduses märkige kindlasti lahtrisse “Selgitus” – õpilase ees- ja perekonnanimi, teise isiku eest tasumisel õpilase isikukood ja arve olemasolul arve numbri.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Õppeprotsessi kohta kogutakse tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.
Iga õppejõud teeb märkmeid koolitusprotsessi jooksul ( millised meetodid sobivad rohkem, kas õppijad on motiveeritud, kui palju aega kulub ülesanete täitmiseks). Kursuse lõpus jagatakse küsimustikud, mis on anonüümsed ja kus osalejal on võimalus hinnata koolitusprotsessi , teha ettepanekuid ja anda oma hinnang- õppejõule, koolituse korraldusele, õppematerjalidele.
Tagasiside on vabas vormis, kus vastajal on võimalik kirjutada, mis oli tema jaoks oluline.
Stalker Autokool OÜ analüüsib saadud tagasisidet ja annab õppejõududele tagasisidet nende kohta tulnud arvamustele. Juhul kui tagasiside õppejõule on halb mitmel  korral järjest ja parandusettepanekuid ei ole arvesse võetud, siis tehakse koostööd teise õppejõuga.
Täpsema info saamiseks helistage 5514497 või saatke kiri info@stalkerautokool.ee

Pakume kahes erinevas formaadis 140 t. koolitust:

 • 140-tunnine koolitus, millest 56 tundi toimub praktikana õpilase enda poolt valitud transpordifirmas, 84 tundi koos õppesõiduga meie juures. Hind: 900+KM (1080 eur)
 • 140-tunnine koolitus, millest kõik tunnid toimuvad meie juures. Hind: 1350+KM (1620 eur)

  Juhul kui õpilane ei ilmu sõidutundi ega teavita sellest või teavitab hiljem kui ööpäev enne tunni algust, siis antud juhul on sõiduõpetajal õigus antud tundi mitte järele teha ja raha ei tagastata.

 • Kui autojuhil on juba olemas pädevustunnisus ühes kategoorias (näiteks veoauto) ja ta soovib teha juurde uue kategooria (nt bussijuhi) pädevuse, siis  ei pea ta tegema pikka 140-tunnist ametikoolitust. Tal on võimalik teha lühem – 35-tunnine ametikoolitus, mille hulgas on 2,5 tundi ametikoolituse õppesõitu vastava kategooriaga.Seda koolitust nimetatakse 35-tunniseks ametikoolituseks lisapädevuse saamiseks.NB! Tegemist ei ole perioodilise täiendkoolitusega, mis samuti kestab 35 tundi.Sellist ametikoolitust võib vaja minna tavajuhtudel siis, kui näiteks eluaeg veoautojuhina töötanud autojuht otsustab, et soovib minna nüüd tööle bussijuhina. Ta teeb värskelt ära D-kategooria juhiloa. Et uuele kategooriale saada ka pädevustunnistus, siis eelneva pädevustunnistuse olemasolul (veoauto) saabki ta teha 35-tunnise ametikoolituse 140-tunnise asemel.Lisapädevuse saab ära teha ka täiendkoolituse ajal, kuid siis uue peab:
  • C-kategooria juhiluba olema saadud enne 10.09.2009 a,
  • D-kategooria juhiluba olema saadud enne 10.09.2008 a.

  Kõik, kes on saanud vastava kategooria, millele ta soovib lisa-ametipädevust, peale neid kuupäevi, peavad tegema 35-tunnise ametikoolituse lisapädevuse saamiseks.

35-tunnine veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolitus toimub nii Tallinnas aadressil Pärnu mnt 555 (Peoleo hotelli ruumides) kui ka Narvas aadressil Fama põik 10 (Fama keskuse 4-l korrusel). Kursuse hinnaks on 240 eur + km.

Paketid: C-, CE-, D-kategooriad + ametikoolitus
 • C-kategooria kursus + kood 95, praktikakoht 56 tundi endal olemas (84t): 1675€+km  
 • C-kategooria kursus + kood 95, kõik tunnid meie juures (140t): 2000€+km 
 • CE-kategooria kursus + kood 95, praktikakogt 56 tundi enal olemas (84t): 1700€+km
 • CE-kategooria kursus + kood 95, kõik tunnid meie juures (140t): 2049€+km 
 • D-kategooria kursus + kood 95, praktikakoht 56 tundi endal olemas (84t): 2049€+km 

35-tunnine ametikoolitus – lisapädevus, hind 350eur + km eur
Kui bussijuht otsustab hakata veoautojuhiks või veoautojuht otsustab hakata bussijuhiks, siis see on õige kursus!
Järgmine kursus algab:
12.02.2024 (vene keeles)
11.03.2024 (vene keeles)
15.04.2024 (vene keeles)

35-tunnise kursuse algus:
12.02-15.12.2024 kell 9.00 (vene keeles)
26.02-29.02.2024 kell 9.00 (vene keeles)
11.03-14.03.2024 kell 9.00 (vene keeles)
25.03-28.03.2024 kell 9.00 (vene keeles)
15.04-18.04.2024 kell 9.00 (vene keeles)
29.04-02.05.2024 kell 9.00 (vene keeles)

140-tunnise kursuse algus:
12.02.2024 kell 9.00 (vene keeles)
11.03.2024 kell 9.00 (vene keeles)
25.03.2024 kell 9.00 NARVA (vene keeles)
15.04.2024 kell 9:00 (vene keeles)

Meie kontaktid:  EST +372 5061801
                              RUS +372 5071702

ADR KOOLITUS

 

ADR KOOLITUS – OHTLIKE AINETE VEDU:

 • ADR põhi- ja täiendkoolitus – autojuhile, kes veab ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained ja radioaktiivsed ained. 
 • ADR paakauto koolitus – autojuhile, kes veab ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000 l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000 l

Autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks eksami edukalt sooritanud isikule.
Täienduskoolituse puhul pikendatakse autojuhi ADR koolitustunnistuse kehtivusaega järgmiseks viieks aastaks. Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist sooritanud sellekohase eksami, kehtib uus tunnistust eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat. Kui sooritatakse üksnes erikoolituse eksam, annab Transpordiamet uue autojuhi ADR koolitustunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.
ADR tunnistus kehtib 5 aastat. Tunnistuse uuendamiseks tuleb läbida täienduskoolitus. Juhul, kui ADR tunnistuse kehtivus on lõppenud, saab veel kahe aasta jooksul läbida täienduskoolituse. Kui möödas on rohkem, kui 2 aastat, siis tuleb teha uuesti põhikoolitus.

www.autosert.ee

 

Meie kontaktid:  EST +372 5061801
                              RUS +372 5071702

Eelseisvad kursused

Valige eelseisvate kursuste hulgast endale sobivad kursused või tutvuge tulevaste kursustega.
Kuupäev
Aeg
Kirjeldus
Hind